1.              A visszaélés-bejelentési rendszer létrehozásának kötelezettsége

A „KE-VÍZ 21” Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság(székhely: 4400 Nyíregyháza, Vécsey u. 21.; cégjegyzékszám: 15-10-040270; adószám: 11876566-2-15; a továbbiakban: Társaság) a jogszerű működésének biztosítása érdekében visszaélés-bejelentési rendszert hoz létre. A visszaélés-bejelentési rendszer célja a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményekkel vagy mulasztásokkal, illetve egyéb visszaélésekkel kapcsolatos bejelentett információk vizsgálata a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényben (a továbbiakban: Panasztv.) foglalt követelményeknek megfelelően.

2.              A visszaélés-bejelentési rendszer működtetője

A Társaság a visszaélés-bejelentési rendszer működtetésével szerződés keretében bejelentővédelmi ügyvédet, a Dr. Hajzer László Miklós Ügyvédi Irodát (székhely: 4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 4-6. II. em 7.; eljáró ügyvéd: dr. Hajzer László Miklós, irodai tag; KASZ: 36079279; telefonszám: +36306945045; e-mai: laszlohajzer@gmail.com) bízott meg.

3.              Mit lehet bejelenteni?

A visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

4.              Ki tehet bejelentést?

4.1.        A visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet:

a)              a Társaság által foglalkoztatott személy;

b)             az a foglalkoztatott, akinek a Társaságnál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt; és

c)              a Társasággal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.

4.2.        A jelen szabályzat céljából foglalkoztatottnak minősül az a természetes személy, aki a Társaság számára és annak irányítása alatt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében, ellenérték fejében tevékenységet végez, vagy önmaga foglalkoztatását végzi. Foglalkoztatásra irányuló jogviszonynak pedig minden olyan jogviszony minősül, amelyben a foglalkoztatott a Társaság részére és annak irányítása alatt ellenérték fejében tevékenységet végez vagy önmaga foglalkoztatását végzi. Ennek megfelelően a Társaságnál bejelentést tehet:

a)              az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a Társasággal szerződéses kapcsolatban áll;

b)             a Társaság tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a Társaság ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is;

c)              a Társasággal szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy;

d)             a Társaságnál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes;

e)              A Társasággal a fenti a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött; és

f)              az a személy, akinek a fenti a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt.

5.              Hogyan lehet a bejelentést megtenni?

5.1.        A bejelentő a bejelentést írásban vagy szóban teheti meg. A szóbeli bejelentést telefonon vagy személyesen lehet megtenni:

a)              az írásbeli bejelentést papír alapon a visszaélés-bejelentési rendszer működtetőjének a 4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 4-6. II. em 7. cím alatti postaládájába történő elhelyezéssel vagy a címre történő kézbesítéssel lehet megtenni;

b)             az írásbeli bejelentést elektronikus úton a visszaélés-bejelentési rendszer működtetőjének a laszlohajzer@gmail.com e-mail címre történő megküldéssel lehet megtenni;

c)              a szóbeli bejelentést időpontegyeztetést követően, a +36306945045 telefonszámon vagy személyesen, a 4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 4-6. II. em 7.cím alatt, a visszaélés-bejelentési rendszer működtetőjénél lehet megtenni.

5.2.        A bejelentés megtételekor az eredményes vizsgálat érdekében a bejelentőnek az alábbi adatokat javasolt megadni:

a)              név;

b)             jelenlegi, megszűnt vagy pályázott munkakör;

c)              szerződéses jogviszony esetén a szerződéses jogviszonnyal kapcsolatos olyan információ, mely alapján a szerződéses jogviszony igazolható; és

d)             elérhetőség.

5.3.        Bejelentés név és más azonosító adatok nélkül is tehető, de ilyen esetben a bejelentés kivizsgálása mellőzhető.

5.4.        A bejelentés eredményes kivizsgálása érdekében javasolt megadni a bejelentésben érintett, kifogásolt személyek és szervezetek nevét, az eset részletes leírását és az eset kapcsán felmerült valamennyi lényeges információt.

5.5.        A visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentést a Társasághoz továbbítja, de a bejelentő azonosítását lehetővé tevő adatok tekintetében a bejelentésnek a bejelentő azonosítását lehetővé tevő adatot nem tartalmazó kivonatát küldi meg a Társaságnak, kivéve, ha a bejelentő előzetesen, írásban hozzájárult személyes adatai továbbításához.

6.              A bejelentés rögzítése, visszaigazolása

6.1.        A visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a szóbeli bejelentést írásba foglalja és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadja. A szóbeli bejelentés írásba foglalása során a visszaélés-bejelentési rendszer működtetője teljes és pontos jegyzőkönyvet készít.

6.2.        A visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a visszaélés-bejelentési rendszerben tett írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a bejelentő számára.

7.              A bejelentés kivizsgálása

7.1.        A visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgálja.

7.2.        A fenti 7.1 pontban foglalt határidőt különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet meghosszabbítani. A bejelentőt ebben az esetben a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbítása indokairól kell tájékoztatni. A bejelentés kivizsgálásának és a bejelentő megfelelő tájékoztatásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három hónapot.

7.3.        A bejelentés kivizsgálása során a visszaélés-bejelentési rendszer működtetője kapcsolatot tart a bejelentővel, ennek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt.

7.4.        A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha

a)              a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg;

b)             a bejelentést nem az erre jogosult személy tette meg;

c)              a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés;

d)             a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy (a továbbiakban együtt: bejelentésben érintett személy) jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

7.5.        A bejelentés kivizsgálása során értékelni kell a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a fenti 3. pontban meghatározott visszaélések orvoslására.

7.6.        Ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a feljelentés megtételéről.

7.7.        A visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban tájékoztatja.

8.              Adatkezelés

8.1.        A visszaélés-bejelentési rendszer keretei között

a)              a bejelentőnek,

b)             a bejelentésben érintett személynek, és

c)              annak a személynek, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet,

a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatai kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelhetők. Az ezen pont hatálya alá nem tartozó személyes adatokat haladéktalanul törölni kell. Az adatkezelés az 1. számú függelék szerinti adatkezelési tájékoztató szerint történik.

8.2.        A bejelentő személyes adatai csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a bejelentő hozzájárult. A bejelentő személyes adatai hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra.

8.3.        Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és

a)              ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni,

b)             alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.

8.4.        Ha a bejelentés természetes személyre vonatkozik, az e természetes személyt megillető, a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerinti, a tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való joga gyakorlása során a bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára.

8.5.        A visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kizárólag a továbbítás címzettje által tett, a bejelentésre vonatkozó, a Panasztv.-ben foglalt szabályok betartására irányuló jogi kötelezettségvállalás esetén és a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével kerülhet sor.

8.6.        A Társaság visszaélés-bejelentési rendszere úgy került kialakításra, hogy a személyazonosságát felfedő bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatait az erre jogosultakon kívül más ne ismerhesse meg. A visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat – a bejelentésben érintett személy tájékoztatásán túl – a Társasággal, annak valamely szervezeti egységével vagy más munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatja meg.

8.7.        A bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor a visszaélés-bejelentési rendszer működtetője részletesen tájékoztatja a bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. A tisztességes eljárás követelményének megfelelően biztosított, hogy a bejelentésben érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját jogi képviselője útján is kifejtse, és azt bizonyítékokkal támassza alá. A bejelentésben érintett személy tájékoztatására kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.

8.8.        A fenti 8.6.-8.7. pontokban foglaltak arra a személyre is alkalmazandók, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet.

9.              Hatálybalépés

A jelen szabályzatot a Társaság igazgatósága 2023. december 1. napján hagyta jóvá. A jelen szabályzat 2023. december 17. napján lép hatályba.

_____________________
„KE-VÍZ 21” zRt.Bencze Antal Zoltán vezérigazgató-helyettes

1. SZÁMÚ FÜGGELÉK

Adatkezelési Tájékoztató
a „KE-VÍZ 21” zRt. visszaélés-bejelentési rendszeréhez

1.              Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja, hogy a „KE-VÍZ 21” Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság(székhely: 4400 Nyíregyháza, Vécsey u. 21.; cégjegyzékszám: 15-10-040270; adószám: 11876566-2-15; a továbbiakban: Adatkezelő) a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Panasztv.) visszaélés-bejelentésre vonatkozó bejelentéseket megvizsgálja, és a vizsgálata eredményéről a bejelentőt tájékoztassa.

2.              Az Adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei

2.1.        Az Adatkezelő elérhetőségei:

Levelezési cím:4400 Nyíregyháza, Vécsey u. 21.
E-mail cím:info@keviz.hu
Képviselők neve:Bencze Antal vezérigazgatóBencze Antal Zoltán vezérigazgató-helyettesBencze Gábor igazgatósági tagHajzer Gábor vállalkozási igazgatóDr. Szakolczai Zsolt gazdasági igazgatóvalamennyien önálló képviseleti jogosultsággal

2.2.        Az Adatkezelő nem rendelkezik adatvédelmi tisztviselővel, adatvédelmi tisztviselő alkalmazására nem köteles sem törvény, sem az Európai Unió jogi aktusa alapján.

2.3.        Az Adatkezelő a visszaélés-bejelentési rendszer működtetésével szerződés keretében bejelentővédelmi ügyvédet, a Dr. Hajzer László Miklós Ügyvédi Irodát (székhely: 4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 4-6. II. em 7.; eljáró ügyvéd: dr. Hajzer László Miklós, irodai tag; KASZ: 36079279; telefonszám: +36306945045; e-mai: laszlohajzer@gmail.com) bízott meg.

2.4.        Az Adatkezelő a visszaélés-bejelentési rendszer működtetőjével (a továbbiakban együttesen: adatkezelő) közös adatkezelőnek minősül, az adatkezelés céljait és eszközeit közösen határozzák meg. Az érintett mind az Adatkezelő, mind a visszaélés-bejelentési rendszer működtetője vonatkozásában és mindegyik adatkezelővel szemben gyakorolhatja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendelete (a továbbiakban: GDPR) szerinti jogait.

3.              Az adatkezelés jogalapja

3.1.        Az Adatkezelő és a visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentő, a bejelentéssel érintett, illetve annak a személynek, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet (az előzőekben és a továbbiakban együttesen: érintett) adatait a Panasztv. 18.-29. §, és 41. §- 49. § alapján kezeli.

3.2.        Amennyiben az érintett a saját személyes adatait önkéntesen megadja, akkor azokat az Adatkezelő és a visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, illetve – az Adatkezelőre a bejelentés kivizsgálása kapcsán a Panasztv.-ben foglalt jogi kötelezettség teljesítése (3.1. pont) érdekében – a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján kezeli.

4.              A kezelt adatok köre

adatcsoportszemélyes adatcél
bejelentő nevetitulus, vezetéknév, középső név, keresztnéva bejelentő beazonosításához szükséges adat, a bejelentő saját közlése alapján
bejelentő elérhetőségi adatailevelezési cím, telefonszám, e-mail címa bejelentővel való kapcsolatfelvételhez szükséges adat, a bejelentő saját közlése alapján
bejelentő foglalkoztatására utaló adatokaz Adatkezelővel tervezett, fennálló vagy megszűnt jogviszonyra vonatkozó információa bejelentés értékeléséhez, vizsgálatához szükséges adat, a bejelentő saját közlése alapján
bejelentés tárgya, tartalmaa jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információ, bejelentés megtételének időpontjaa bejelentés értékeléséhez, vizsgálatához szükséges adat, a bejelentő saját közlése alapján

5.              Az adatkezelés időtartama

A bejelentésben foglalt adatokat, illetve a visszaélés-bejelentési eljárásból eredő adatokat az Adatkezelő és a visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a vizsgálat lezárását követő 5 évig őrzi meg, azt követően törli.

6.              Az adatkezelésre jogosultak

A bejelentéssel kapcsolatos személyes adatok kezelését az Adatkezelőnél kizárólag az alábbi személyek végzik:

a)              az Adatkezelő erre kijelölt szervezeti egységének munkatársai;

b)             az Adatkezelő erre kijelölt szervezeti egysége által a vizsgálat lefolytatása céljából – az adatkezelés arányossága elvének szem előtt tartásával – megkeresett, az Adatkezelő által foglalkoztatott személy;

c)              a bejelentéssel kapcsolatos dokumentumok kezelését végző személy.

7.              Adattovábbítás

7.1.        A bejelentésben foglalt adatokat az Adatkezelő és a visszaélés-bejelentési rendszer működtetője nem továbbítja az Adatkezelőn kívüli más szerv, vagy személy részére, kivéve, ha

a)              a bejelentés vizsgálata nyomán büntetőeljárás megindítása válik szükségessé;

b)             a Panasztv. 29. § (1) bek. szerinti, a foglalkozás-felügyeleti hatóság általi ellenőrzési eljárás során;

c)              amennyiben a bejelentés kivizsgálásához külső szervezet igénybevételére van szükség, és

                                       i.              a külső szervezet az adatok kezelésére törvény alapján jogosult;

                                     ii.              az i. alpontban foglaltak hiányában az adatai továbbításához a bejelentő hozzájárult a külső szervezet számára.

7.2.        Az adattovábbítás jogalapja a fenti 7.1. szerinti esetekben, ide nem értve a fenti 7.1. c) pont ii. alpont szerinti esetet, jogi kötelezettség teljesítése

a)              a Panasztv. 23. § (2) bekezdése,

b)             a Panasztv. 29. § (1) bekezdése, illetve

c)              a Panasztv. 26. § (1) bekezdése alapján.

7.3.        A fenti 7.1. c) pont ii. alpont szerinti esetben az adattovábbítás jogalapja a jogosulti hozzájárulás.

8.              A rosszhiszemű bejelentő adatainak átadása

8.1.        Ha az Adatkezelő vagy a visszaélés-bejelentési rendszer működtetője számára nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és

a)              ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, a bejelentő személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni,

b)             alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.

8.2.        A fenti 8.1. pont szerinti esetben az adatátadás jogalapja a Panasztv. 6. § (4) bekezdése, illetve az Adatkezelőt terhelő kötelezettségként a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

9.              Az érintettet megillető jogok

Általános rendelkezések

9.1.        A GDPR számos joggal ruházza fel az érintettet a személyes adatok vonatkozásában: kérelmezheti az Adatkezelőtől vagy a visszaélés-bejelentési rendszer működtetőjétől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; az érintettet megilleti az adathordozhatósághoz való jog is.

9.2.        Az érintett jogainak érvényesítéséhez a fenti 2. pontban meghatározott elérhetőségeken keresztül tud az Adatkezelővel vagy a visszaélés-bejelentési rendszer működtetőjével kapcsolatba lépni.

9.3.        Az érintett személyes adataihoz fűződő jogainak gyakorlásával kapcsolatban az Adatkezelő és a visszaélés-bejelentési rendszer működtetője nem számít fel díjat. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő vagy a visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségek figyelembevételével észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

9.4.        Az Adatkezelő és a visszaélés-bejelentési rendszer működtetője minden igényre indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb egy hónapon belül válaszol.

Hozzáféréshez való jog

9.5.        Az érintett kérheti az Adatkezelőt és a visszaélés-bejelentési rendszer működtetőjét, hogy

9.5.1.  erősítse meg, amennyiben az érintett személyes adatainak kezelése folyamatban van;

9.5.2.  nyújtson további információt az adatkezeléséről a GDPR 15. cikkében meghatározott körben; és

9.5.3.  biztosítson másolati példányt az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokról.

Helyesbítéshez való jog

9.6.        Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő és a visszaélés-bejelentési rendszer működtetője indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törléshez való jog

9.7.        Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő és a visszaélés-bejelentési rendszer működtetője indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha

9.7.1.  a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

9.7.2.  az érintett visszavonta hozzájárulását (amennyiben az adatkezelés kizárólag hozzájáruláson alapul);

9.7.3.  az érintett tiltakozáshoz való jogát megfelelően gyakorolja;

9.7.4.  az érintett személyes adatait jogtalanul kezelték; vagy

9.7.5.  az adat törlését jogszabályi kötelezettség írja elő.

9.8.        Az érintett személyes adatainak törlésére irányuló kérését az Adatkezelő és a visszaélés-bejelentési rendszer működtetője nem köteles teljesíteni, ha az érintett személyes adatának kezelése az alábbi okokból szükséges és indokolt:

9.8.1.  uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettségnek való megfelelés miatt;

9.8.2.  jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében; vagy

9.8.3.  az uniós vagy tagállami jogban kifejezetten meghatározott egyéb esetekben.

Adatkezelés korlátozására irányuló jog

9.9.        Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő és a visszaélés-bejelentő rendszer működtetője korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

9.9.1.  az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

9.9.2.  az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

9.9.3.  az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

9.9.4.  ha az érintett tiltakozáshoz való jogával élt; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Adathordozhatósághoz való jog

9.10.     Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, vagy az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

Tiltakozáshoz való jog

9.11.     Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

9.12.     Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Panasztételhez való jog

9.13.     Ha az érintett úgy véli, hogy a jogait megsértették, az Adatkezelő és a visszaélés-bejelentési rendszer működtetője azt javasolja, hogy az érintett kezdeményezzen egyeztetést az Adatkezelővel vagy a visszaélés-bejelentési rendszer működtetőjével úgy, hogy közvetlenül felveheti a kapcsolatot a fent megjelölt kapcsolattartó személlyel. Ha az ilyen egyeztetés nem vezet eredményre vagy ha az érintett nem kíván részt venni ilyen tevékenységben, a bírósághoz vagy a felügyeleti hatósághoz fordulhat. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén az érintett dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg.

9.14.     A NAIH kapcsolati adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: www.naih.hu.